การบริหารงานบุคคล

  - ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

       1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       3. แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       4. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       5. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       6. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

       7. มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

  - ข้อมูลผลการดำเนินงาน

     1. ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ 2561 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     2. คำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

     3. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี. พ.ศ.2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การศึกษาเอกชน

  - ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

       1. การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

       2. การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล

       3. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)

       4. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี)

       5. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

  - ข้อมูลผลการดำเนินงาน

      1. รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล โรงเรียนเอกชน

       2. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  - ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

      1. สิทธิการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

       2. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ

       3. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

       4. แนวทางการขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

       5. คู่มือการขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ

       6. คู่มือการขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน

       7. แนวปฏิบัติในการขอออกใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) /ต่อวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวและขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว ครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนเอกชน

       8. การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเงินและตรวจสอบภายใน

  - ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

       1. กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  - ข้อมูลผลการดำเนินงาน

       1. งบทดลอง 31 ต.ค.61 รายงานประจำเดือน


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การจัดทำแผน

  - ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

       1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ

       2. แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด

       3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

       4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

- ข้อมูลผลการดำเนินงาน

       1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       2. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

       3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

       4. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

       5. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

       6. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

       7. การกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)

       8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2562

       9. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน

      10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

bosspat

 boss2

person 

sex 

jet

ict

mapp

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

July 2022
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล