ที่ปรึกษา

   นายบุญรักษ์  ยอดเพชร                

                    

คณะอนุกรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ ฉลอง ชาตรูประชีวิน  2. นายชาลี  นาคเอี่ยม 

3. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด         พิษณุโลก

4. นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี     

5. นายสุขสันติ์  จิตต์อ่อนน้อม             

6. นายวีรบูล  เสมาทอง  

7. นายธีรชัย  ธุวนิมิตรกุล 

8. นางเรณู  บุญเสรฐ           

9. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก           

10. รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     

11. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ  ประเมินผล

12. นางสาวดวงดาว  แซ่โง้ว

 

    อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                      

   ผู้ช่วยเลขานุการ

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล