กลุ่มนโยบายและแผน

1. แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

4. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

6. แผนยุทธศาสตร์

 

กลุ่มอำนวยการ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

4. การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

6. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

10. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

person

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

งบ

contact1

 

 

 

เข้าระบบ