กลุ่มนโยบายและแผน

1. แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

5. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

 

กลุ่มอำนวยการ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

4. การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

3. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

4. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

6. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

7. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

9. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

head

นายลือชัย  ชูนาคา

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

king2018

g2

g2

g2

g2

g2

g2

Untitled-2

kuru

ict

pratom01

mapping

internet-plk

data

ask

เอกชน

pl

 

man

money

contact1

 

 

 

เข้าระบบ