กลุ่มนโยบายและแผน

1. แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 

3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

4. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

7. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563

4. การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

5. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

6. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   3.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   3.3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   3.4 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

   3.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

         -  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556

         -  ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก 2564

4. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

9. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

10. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล