ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง (กรณีเกษียณสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกั สพป.พิษณุโลก เขต 1

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล