กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (กรอบคุณธรรม งปม.66.pdf)กรอบคุณธรรม งปม.66.pdf pailin1474 kB11-11-2022

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล