ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรวิชาชีพในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (img002.pdf)img002.pdf pailin4140 kB11-23-2022

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล