เผยแพร่เอกสารงานวิชาการ "บทสรุปผู้บริหาร แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TFE (TEAMS FOR EDUCATION) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (บทสรุปผู้บริหาร-3พย63.pdf)บทสรุปผู้บริหาร-3พย63.pdf pailin61 kB11-09-2020

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล