กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (กฎบัตรและกรอบคุณธรรม ปี งปม. 2564.pdf)กฎบัตรและกรอบคุณธรรม ปี งปม. 2564.pdf pailin622 kB12-07-2020

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

dek

sch

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  

ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล