กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (กฎบัตรและกรอบคุณธรรม ปี งปม. 2564.pdf)กฎบัตรและกรอบคุณธรรม ปี งปม. 2564.pdf pailin622 kB12-07-2020

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล