แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ.pdf)แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ.pdf pailin49 kB07-11-2022

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล