เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้รับบริการ ตลอดจนลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

        โดยผู้ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุ ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ทุกประเภท ผ่านทาง ระบบ KSP-Self Service หรือ KSP-School  ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

          หากท่านใดไม่สะดวกในการดำเนินการผ่านทางระบบ ท่านสามารถส่งแบบคำขอมาทางไปรษณีย์

                               ถึง...... สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (งานคุรุสภา)
                               เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
                               จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

 

หากมีข้อสงสัย โทร. 0 5590 6423
งานคุรุสภาจังหวัดพิษณุโลก

 

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ