เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้รับบริการ ตลอดจนลดความเสี่ยงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยผู้ที่ต้องการขอขึ้นทะเบียน ขอต่ออายุ ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ทุกประเภท ผ่านทาง ระบบ KSP-Self Service หรือ KSP-School ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

หากท่านใดไม่สะดวกในการดำเนินการผ่านทางระบบ ท่านสามารถส่งแบบคำขอมาทางไปรษณีย์

ถึง...... สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (งานคุรุสภา)
เลขที่ 693 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

หากมีข้อสงสัย โทร. 0 5590 6423
งานคุรุสภาจังหวัดพิษณุโลก

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล