กำหนดการจัดงานวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564  "พลังครูวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล"

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
FileDescriptionCreatorFile sizeCreated
Download this file (กำหนดการ.jpg)กำหนดการ.jpg pailin657 kB01-13-2021

bosspat

 boss2

person 

sex 

jet

ict

mapp

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล