52934

โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเปิดเรียนตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 64 หลังนักเรียนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม คิดเป็น 77.87 % พร้อมให้โรงเรียนต้องทำแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

52933

ที่โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ พิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน ถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก โดยจะเปิดการเรียน On Site ในวันที่ 15 พ.ย.64 ทั้งจังหวัดตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 1-14 พ.ย.จะเป็นการเรียนออนไลน์ ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

52886

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียน On – Site ได้ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 64 นั้น โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จำนวน 44 ข้อ (สีเขียว) โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ หรือ ผ่านข้อที่ 1 – 20 ทุกข้อแต่ไม่ผ่านข้อ 21 – 44 ข้อใดข้อหนึ่ง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด(สีเหลือง)  พร้อมต้องทำตามข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ ในหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) พร้อมต้องมีมาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษาด้วย พร้อมฝากไปถึงโรงเรียน ที่มีผู้ประกอบการรถโดยสารรับส่งนักเรียน ให้ประสานทางขนส่งจังหวัดในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคด้วย เนื่องจากรถตู้หรือรับส่งนักเรียนจะมีนักเรียนหลายโรงเรียนขึ้นมาในรถคันเดียวกัน หากนักเรียนนักศึกษาได้รับเชื้อจากภายนอกมา จะเป็นการทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้”

52932

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่นักเรียนนักศึกษา จำนวน 52,608 คน จากนักเรียนทั้งหมด 67,557 คน คิดเป็น 77.87 % ของนักเรียนนักศึกษา ที่อายุระหว่าง 12-18 ปีบริบูรณ์ และจะได้ครบในเข็มที่ 2 ทั้งหมดในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

dek

sch

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  

ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล