518769

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

518697

518743

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

dek

sch

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  

ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล