1

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ดร.พรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ดำเนินการติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิประจำจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565 จำนวน 3ราย คือ นายวรวิทย์  กลิ่นสุคนธ์ นักเรียนชั้น ม.4 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  นางสาวธินิพรรณ บางยิ้ม นักศึกษาระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และนางสาวพิจิตรา คำแพง นักศึกษาระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

3

 

546340

546339

 

 

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล