LINE ALBUM รบรางวลเสมาพทกษ 220923 153

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ดร.พรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลครั้งตำแหน่งดำรงรองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวนันทพัทธ์  สุขะตา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารสถานศึกษา ครูในจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลพร้อมกันในครั้งนี้  ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

LINE ALBUM รบรางวลเสมาพทกษ 220923 0

LINE ALBUM รบรางวลเสมาพทกษ 220923 98

LINE ALBUM รบรางวลเสมาพทกษ 220923 120

LINE ALBUM รบรางวลเสมาพทกษ 220923 145

 

 

 

 

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล