FB IMG 1676003535812

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วิวัฒน์ กระทู้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับสนามสอบ โดยมีคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

FB IMG 1676003548302

FB IMG 1676003541208

FB IMG 1676003538427

bosspat

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ