ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนรถตามโครงการ "เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21" เพื่อรณรงค์สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น ในด้านความพร้อม ความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 อย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนและนักศึกษา ตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อดูแล เฝ้าระวัง และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ จะออกตรวจ ติดตามและสำรวจพื้นที่ในจุดสุ่มเสี่ยงต่อการจับกลุ่ม หรือรวมตัวกันเพื่อมั่วสุมของนักเรียนและนักศึกษาในช่วงกำลังจะเปิดภาคเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ ได้แก่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควาประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566

bosspat

 nim

person 

sex 

jet

ict

double 

2565

kru

เอกชน

pl

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ