ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ที่หลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์การจัดการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าวฯ ให้กับโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทาง https://lc.moe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป เป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom จำกัดจำนวน 1,000 คน โดนจะจัดส่ง Zoom ID และPasscode ผ่าน e-mail ที่ลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนด สามารถเข้ารับการอบรมผ่าน Youtube ช่อง @BICTChannel ตาม QR Code ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ops.moe.go.th

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ