4. แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

     - เล่มแผนปฏิบัติราชการ 2564

     - เล่มแผนปฏิบัติราชการ 2565

12. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18. E-Service 

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2566

20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ