1.  นโยบาย No Gift Policy 

   -  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

2.  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.  นโยบายเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อแสดงถึงความตั้งใจหรือเจตจำนงในการเคารพสิทธิมนุษยชน

4.  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   -  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2565

   -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. แผนพัฒนาบุคลากร 

  

  

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ