1.  การคัดลือกผู้รับพระราชทานทุนฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก

2.  รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนางานบทบาทหน้าที่

3.  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

4.  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

5. โครงการประกวดผลงานที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ.2566

6. วาระการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึการเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566

7.  หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

8.  หนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2566

9. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่

10. การเตรียมทรัพยากรด้านระบบบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือ

 

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ