1.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      -  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

      -  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

      -  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

3.  โครงการป้องกัน ปราบปราบทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี 

4.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5.   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

6.  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

      

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ