plan 


– แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
– แผนปฏิรูปประเทศ
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

–  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

 

nited

 

– แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
– นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
– แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2563
– แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
– หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
– พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

pat

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
– แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ปัญหาด้านฝุ่นละออง
– พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ.2562
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

scout

–  ​​​​​​กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. 2510
– ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการแต่งตั้งการลูกเสือและกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2552​
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553​
–  ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการ พ.ศ. 2552​
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552​
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญ พ.ศ. 2525
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาลูกเสือวิสามัญ พ.ศ.2529
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชาพิเศาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่พ.ศ. 2528​
– ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2555
–  ​​​​​​​​​​​​ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่างชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตดพิเศษและวิชาพิเศษลูกเสือสำรองพ.ศ. 2522​
–  ​​​​​​ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการแบ่งส่วนอำนาจหน้าที่ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551​
– พระราชบัญติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ พ.ศ. 2556
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยลูกเสือชาวบ้าน พ.ศ. 2553
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ. 2553​
– ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการขออนุญาตและอนุญาตจัดตั้งค่ายในจังหวัด พ.ศ. 2553​

eak

พระราชบัญญัติ
– พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และ พ.ศ.2545(ฉบับที่2)
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
– พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
กฎกระทรวง
– ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.๒๕๕๕
– กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2553
– การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการ และการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบ
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ศ. 2551
– ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการส่งเคราะห์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุนเลี้ยงชีพ พ.ศ.2551
– ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2551
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
ประกาศ
– ประกาศสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราการอุดหนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553
คู่มือและแนวปฏิบัติ
– แนวปฏิบัติเกี่ยวกับตราสารจัดตั้ง
– การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ
– การบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ

 aa

– แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิ์เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
– ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2547
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2561
– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ.2562
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2549
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ. 2551

 per


– คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

– แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

– จรรยาบรรณครู 9 ประการ
– ประกาศ กศจ. การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน 38 ค ฯ
– พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
– ว 17 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลว. 30 ก.ย. 2552
– ว 29 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
– ว 30 หลักเกณฑ์การย้าย ฯ

 

in

 

– กค 0409.2ว589 ลว 27 ธ.ค. 2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านรับเงิน
– กค 0409.4 ว527 ลว.6 พ.ย. 62 แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2563
– คำสั่ง คสช.19 2560 ลว 3 เม.ย.2560
– ที่ กค.0409.2 ว123 ลว 14 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
– ที่ กค 0409.2 ว123 ลว 14 พ.ย. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
– ที่ กค. 0409.2ว326 ลว 28 ส.ค. 2560 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
– ที่ กค 0409.3 ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
– ที่ กค 0409.4 ว23 ลว 19 มีนาคม 2562 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
– แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
– พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
– พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

-  แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

-  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ  

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2564

 kuru

– ข้อบังคับคุรุสภามาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
– ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
– ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2552
– ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง บุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว
– ประกาศคณะกรรมการครุสภา เรื่อง รับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต ฯ ของชาวต่างประเทศ
–  ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ฯ พ.ศ. 2556
– พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

 

 

 

 

 

 

– แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผูมีสิทธิ์เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
– ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2547
– พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2561
– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ. 2560
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการพ.ศ.2562
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2549
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ. 2551

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

May 2024
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31