1.    ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  -   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

  -   ประมวลจริยธรรมและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สนักงาน ก.ค.ศ.

2.  การขับเคลื่อนจริยธรรม

  -   แนวปฏิบัติ Dos & Don 'ts

  -   คณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  -   แบบกำกับ ติดตาม และรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

  -   คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

  -  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ ในปี พ.ศ.2566 แสดงรายงานขั้นตอนการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

 

4.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

5.  ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

kob

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ