ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ประจำปี 2562 จำนวน 11,672 คน ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในจำนวนนี้มีครูอาวุโสฯ ประจำปี 2562 ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ จำนวน 30 คนคนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท ทั้งนี้ ครูอาวุโส ประจำปี 2562 ทุกท่าน สามารถลงทะเบียนยืนยันแจ้งความประสงค์เข้าเฝ้าฯ หรือไม่ประสงค์เข้าเฝ้าฯ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ได้ โดยลงทะเบียนยืนยันผ่านระบบทางเว็บไซต์คุรุสภาที่ www.ksp.or.th/service/kspmaster/reconfirm.php ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ในการนี้ ได้กำหนดการรายงานตัวและซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 13.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานครเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการตรวจ RT – PCR (ครูอาวุโสทุกคนต้องเข้ารับการตรวจฯ ให้เรียบร้อยก่อนไปลงทะเบียนรายงานตัว) รับฟังคำแนะนำในการเข้าเฝ้าฯ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ จากเจ้าหน้าที่พิธีกรของสำนักพระราชวัง ทั้งนี้ ตามลำดับหมายเลขในหนังสือที่ได้รับ เอกสารที่จะต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว ได้แก่ 1) บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ส่วนราชการออกให้ เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งว่าได้รับเงินช่วยเหลือ ให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปด้วย และ 2) ใบรายงานตัว ทั้งนี้ หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่รับรายงานตัว และสำนักพระราชวังจะไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้าฯ 3) ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยวิธีการ Antigen Test kit (ATK) ด้วยตนเอง โดยระบุ ชื่อ – สกุล วันเดือนปีที่ตรวจ และเวลาในการตรวจลงบนชุดตรวจ ATK โดยมีระยะเวลาในการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมารายงานตัว ซึ่งท่านสามารถตรวจหาเชื้อจากชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ โปรดแสดงหลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวเข้าเฝ้าฯ การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูอาวุโสที่ประสงค์เข้าเฝ้าฯ ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีการตรวจ RT–PCR (เข้ารับการตรวจในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ก่อนลงทะเบียนรายงานตัว) และวิธีการ Antigen Test kit (ATK) (เข้ารับการตรวจในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ก่อนลงทะเบียนรายงานตัว) ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดให้ ซึ่งดำเนินการโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ ในอัตราคนละไม่เกิน 700 บาท ทั้งนี้ ขอความร่วมมือครูอาวุโสทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย สีขาวในวันรายงานตัวและวันเข้าเฝ้าฯ การแต่งกาย สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าฯ แต่งกายดังนี้ 1) วันซักซ้อมพิธีพระราชทานฯ ให้แต่งกายชุดสุภาพ และ 2) วันเข้าเฝ้าฯ กรณีเป็นข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการ (ไม่สวมหมวก) ติดเครื่องหมายอักษร นก. ที่คอเสื้อด้านขวา และเครื่องหมายต้นสังกัดที่คอเสื้อด้านซ้าย แพรแถบย่อพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 กรณีเป็นครูเอกชน เครื่องแบบพิธีการ (ไม่สวมหมวก) ติดเครื่องหมายต้นสังกัดที่คอเสื้อ แพรแถบย่อพิธีพระบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และนอกเหนือ 1 และ 2 บุรุษ ให้สวมชุดสูทสากล หรือชุดสุภาพ ถุงเท้าสีดำ สตรี สวมชุดสุภาพ (สวมกระโปรงยาวคุมเข่า ห้ามใส่เสื้อผ้าลูกไม้) ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด ห้ามไว้เล็บหรือตัดเล็บให้สั้น และห้ามทาเล็บ สำหรับรองเท้า ควรเลือกรองเท้าที่สวมสบายอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน บุรุษสวมรองเท้าหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย สวมถุงเท้าสีดำ และสตรีสวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ แบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย สวมถุงน่องสีเนื้อ กรณีแจ้งความประสงค์ไม่สามารถเข้าเฝ้าฯ ได้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะจัดส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ไปให้ท่านภายหลังจากการเข้าเฝ้าฯ แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2280 4333

kob

 nim

333

plan

plan001.png

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 EIT jpg 2567

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ