S  572743695

นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับส่งจ่ายแบบทดสอบ และคณะกรรมการการเงินและพัสดุ เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

S  572743693

S  572743694

S  572743690

 

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ