คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2566 มีนายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการและเลขานุการ , นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และนายสมพงษ์ กิตติศาสตรา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีวาระเพื่อทราบ ได้แก่ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ และวาระเพื่อจารณา ได้แก่ 1) การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และ 2) การพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และผ่านระบบ zoom

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ