ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ผ่านกลไก กศจ. ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด มีว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมาการศึกษาธิการจังหวัด ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ให้ได้รับความรู้ นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด การนำเสนอผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการการพัฒนาการศึกษา และคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค รวมทั้งคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

boss

 nim

333

plan

plan001.png

data001

report001

report002

money02

enout

help

protect

ok

00056

 20 ก.พ.67 แขวนหนา Web

ksp

ict

moe-do.jpg

double

edu

kru

pl

laws

งบ

way

qa

un

เข้าระบบ