+++ +++ วิสัยทัศน์ “บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” *** พันธกิจ +++ 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม +++ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล +++ 3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา +++ ของเศรษฐกิจพอเพียง +++ 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล +++ 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

bot1

S  28647429

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกรางวัล "คุรุสดุดี" จังหวัดพิษณุโลก และ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

ที่ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศ...


อ่านเพิ่มเติม...

646188

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารชุดนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการในโรงเรีย...


อ่านเพิ่มเติม...

187140

นายลือชัย  ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก  ตามข้อสั่งการของนายรณชัย ...


อ่านเพิ่มเติม...

776047

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกลคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ...


อ่านเพิ่มเติม...

20210714 085846

วันนี้(14 กรกฎาคม 64) ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางเย...


อ่านเพิ่มเติม...

500551

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดำเนินการการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศBest Practices ด้านก...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

August 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
897124
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1371
2276
16265
872985
1371
38548
897124

Your IP: 3.235.120.150
2021-08-01 15:08


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล