+++ +++ วิสัยทัศน์ “บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” *** พันธกิจ +++ 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม +++ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล +++ 3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา +++ ของเศรษฐกิจพอเพียง +++ 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล +++ 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

bot1

IMG 6645

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมทีมบริหารและคณะศึกษานิเทศก์  ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการเปิดภาคเรียนท...


อ่านเพิ่มเติม...

IMG 6451

ดร.ภัทรวรรธน์   นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) ปีการศึก...


อ่านเพิ่มเติม...

IMG 6434

ดร.ภัทรวรรธน์   นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่  2 / 2565  เพื่อชี้แจงการ...


อ่านเพิ่มเติม...

87394

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ดร.สุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ พบคุณครูค...


อ่านเพิ่มเติม...

82954

ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  กำกับและดูแลความเรียบร้อย  การเลือกสถานศึกษาของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งคร...


อ่านเพิ่มเติม...

IMG 9351

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ระด...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

                 อ่านทั้งหมด  >> 

bosspat

 boss2

person 

sex 

jet

ict

mapp

data

เอกชน

pl

2563

pra

man

money

laws

งบ

way

qa

un

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1317430
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1361
2469
8326
1299661
34808
34659
1317430

Your IP: 3.238.176.43
2022-05-27 23:02


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล