+++ +++ วิสัยทัศน์ “บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” *** พันธกิจ +++ 1. สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและเท่าเทียม +++ 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีศักยภาพการแข่งขันสู่สากล +++ 3. ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา +++ ของเศรษฐกิจพอเพียง +++ 4. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพและทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล +++ 5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

bot1

20210804 090659

นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ" ค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบาย...


อ่านเพิ่มเติม...

S  28647429

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกรางวัล "คุรุสดุดี" จังหวัดพิษณุโลก และ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

ที่ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานศ...


อ่านเพิ่มเติม...

646188

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารชุดนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนางานวิชาการในโรงเรีย...


อ่านเพิ่มเติม...

187140

นายลือชัย  ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมงานเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก  ตามข้อสั่งการของนายรณชัย ...


อ่านเพิ่มเติม...

776047

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมทางไกลคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อ...


อ่านเพิ่มเติม...

20210714 085846

วันนี้(14 กรกฎาคม 64) ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้เดินทางเย...


อ่านเพิ่มเติม...

                  อ่านทั้งหมด >>                                   

                      bot2

               อ่านทั้งหมด  >>

                        bot3      

                   อ่านทั้งหมด  >> 

bot4

boss

 boss2

person

ict

mapping

mapp

data

ask

เอกชน

pl

2563

pra

 o-net2563

man

money

งบ

way

qa

un

 

 

เข้าระบบ

ปฏิทินกิจกรรม

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
947837
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1160
429
1589
939718
17030
35054
947837

Your IP: 3.239.58.199
2021-09-20 21:22


ita

ita-banner-มาตรการสงเสรมคณธรรม ict-banner-ประกาศการมสวนรวม  ita-bannerทจรต  ict-banner-สถตเรองรองเรยน  ita-manual  ita-banner-หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล